img
kurier
dlaczego
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁynia, bukoWiny i podoLa
nacjonaliści
mogą zabijać,
a komuniści
nie...
galicyjski
paWŁo zubjuk
- s. 6
300 km
29 lipca –
od Warszawy
11 sierpnia 2011
jest granica...
nr 14 (138)
niezaLeżne pismo poLak W na ukrainie
rozmowa
z WiToLdem dziĘcio-
ŁoWskim
niepodLeGŁość
- s. 9
W budoWie. od 20 LaT
AgnieszkA sAwicz
20. rocznica rozpadu
Związku Radzieckiego,
imperium, które jak wszyst-
kie imperia skazane było na
alfred szrajer –
zagładę, wydaje się być
dobrym momentem, by
ostatni polski
podjąć swoistą próbę
żyd w Galicji
podsumowania czasu, który
minął od 1991 roku.
oksana dudar
Polska, przewodnicząc obecnie
- s. 15
Unii Europejskiej, forując ideę Part-
nerstwa Wschodniego, wydaje się być
szczególnie zainteresowana zabra-
niem głosu w takiej dyskusji. Czując
się pełnoprawnym członkiem europej-
skiej rodziny, niemal zapomniawszy
o balaście kilku dziesięcioleci pogrą-
żonych w uzależnieniu od decyzji,
jakie zapadały na Kremlu, rozważamy
obecnie miejsce, jakie mogą w Unii
Europejskiej bądź Wspólnocie Nie-
podległych Państw zająć kraje, które
mający możliwość wywierania silnego
jakimi przyszło się zmagać po rozpa-
denta w sytuacji, gdy Łukaszenka nie
w 1991 roku wykorzystały pucz Gien-
nacisku na poszczególne państwa,
dzie ZSRR i które do dziś są udziałem
wskazuje swego następcy, a opozycja
nadija Janajewa i proklamowały swą
czy to stosując cały arsenał miękkich
Europy Środkowo-Wschodniej i części
jest zbyt rozbita by znaleźć jednego
niepodległość. Republikom nadbał-
z podola do
zagrożeń i „argumentów ekonomicz-
Azji, a rozpatrywano je w kontekście
kandydata.
tyckim, które, jak podkreślił prezydent
nych”, czy też wręcz sięgając po woj-
relacji byłych republik, przede wszyst-
Co istotne, z wypowiedzi prele-
Litwy Valdas Adamkus, nie były nigdy
kazachstanu
sko. Mając świadomość wagi współ-
kim z Rosją i Unią Europejską.
gentów i dyskutantów przebijało z
sowieckie, a znajdowały się pod oku-
pracy Moskwy z Unią Europejską,
Przy tym wyraźnie było widać, że
rzadka niegdyś akcentowane spoj-
pacją, już dawno temu udało się wejść
jan kozieLski
obserwujemy stałą walkę o rozgrani-
Unia z perspektywy Europy – jedyna
rzenie na obszar postradziecki jako
do struktur jednoczących Europę, lecz
- s. 18
czenie strefy wpływów w Euroazji i w
możliwa droga dla krajów kontynentu,
na potencjalną strefę oddziaływania
nadal przedmiotem spekulacji jest los
tym kontekście rozpatrujemy kolejne
nie jest taką chociażby dla Azerbej-
Chin, a także waga kształtowania się
czekający Białoruś, Mołdawię czy
historia herbu
polityczne decyzje, które zapadają
dżanu. Możliwość zacieśnienia relacji
nowych centrów. Skupienie uwagi
Ukrainę. Oczy świata zwracają się też
względem państw trzecich. Państw,
z Japonią, Stanami Zjednoczonymi
polityków i ekonomistów wokół dale-
ku krajom azjatyckim, ku Kaukazowi,
Lwowa
które przynajmmniej formalnie są nie-
czy Chinami jest tam postrzegana
kowschodniej alternatywy dla Moskwy
jako ogniskom potencjalnych konflik-
zależne, w przeciwieństwie właśnie
jako dużo bardziej realna, a przy tym i
i Brukseli oraz regionów basenu Morza
tów, ale też jako prawdopodobnym
WiTo nadaszkieWicz
do Rosji. Kto z nas bowiem pamięta
korzystna. Przewodniczący azerskiej
Czarnego, centralnej Azji i centralnej
silnym graczom na rynku surowców,
- s. 29
o tym, że kraj ten do dziś nie ogłosił
Partii Reform Demokratycznych As-
Europy, gdzie tak naprawdę dla krajów
w tym zwłaszcza ropy i gazu.
deklaracji niepodległości?
sim Mollazade wprost oświadczył, że
byłego ZSRR w tym ostatnim brak jest
Rosja, przejąwszy schedę po
Te zagadnienia stały się przed-
tak naprawdę Unia nie jest jego pań-
miejsca, wydaje się być najważniejszą
Związku Radzieckim, zajmuje spe-
miotem międzynarodowej konferen-
stwu do niczego potrzebna, podobnie
przesłanką konferencji. Zwłaszcza,
cyficzne miejsce w tych dyskusjach,
cji „1991–2011. 20 lat niepodległości
zresztą jak i Rosja, którego to zdania
gdy z polskiej perspektywy wciąż
zwłaszcza, że to ten kraj podejmował
państw postsowieckich”, zorganizo-
nie podzielili przedstawiciele innych
widzimy Unię jako jedyne źródło do-
po 1991 roku próby znalezienia sub-
wanej przez Studium Europy Wschod-
państw, szczególnie uzależnionej od
brobytu i nie dostrzegamy, że brak jej
stytutu ZSRR, budowania wspólnej
niej w dniach 15–18 lipca 2011 roku,
Moskwy Białorusi. Co do jej losów
pomysłu na jednolitą wschodnią poli-
gospodarki, unii ekonomicznej czy
w Warszawie. Goście przybyli z naj-
obawy wyraził białoruski opozycjoni-
tykę. Podobnie zresztą jak brak jest go
przestrzeni militarnej. Dziś stawiana w
odleglejszych zakątków świata, w tym
sta Aleksander Milinkiewicz, akcen-
w Polsce i jak brak jest Rosji koncepcji
opozycji do Brukseli, traktowana jest
wielu młodych naukowców i studen-
tując możliwość przywiezienia przez
uregulowania stosunków tak z bliską
jako element potencjalnie destabili-
tów, żywo debatowali o problemach, z
Rosjan w walizce kolejnego prezy-
zagranicą, jak i Zachodnią Europą.
zujący sytuację w regionie, jako kraj
nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie