img
Niezależne pismo
Wizyta ministra Waszczykowskiego
Polaków na Ukrainie
w kijowie
W dniach 13­14 września br. minister spraw zagranicznych RP Witold
Waszczykowski odwiedzil z dwudniową wizytą Ukrainę. Podczas spotkań
w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, premierem Wolody-
myrem Hrojsmanem oraz ministrem spraw zagranicznych Pawlem Klimki-
nem omówiono dwustronne relacje obu krajów, w tym glówne problemy,
jakieobecne w stosunkach pomiędzy państwami, a także perspektywy
dzialań na najbliższe miesiące. Mowa byla również o możliwości rozsze-
rzenia polskiego wsparcia dla procesu reform na Ukrainie, jak również
o sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym w Donbasie.
Minister spraw zagranicznych
rozpocząl dwudniową wizytę na
Ukrainie od zlożenia wieńców na
Cmentarzu Wojennym w Bykowni
­ miejscu upamiętnienia 3,5 tys. pol-
skich ofiar NKWD na Ukrainie. Tam
też minister Waszczykowski spotkal
się z Polonią.
Podczas spotkania minister mó-
wil, że odwiedza Ukrainę w ważnym
www.kuriergalicyjski.com
momencie dla polsko-ukraińskich
relacji. ­ Jesteśmy po 25 latach
16­29 września 2016
funkcjonowania jako państwa przy-
nr 17 (261)
jazne ­ podkreślil minister. Jego
zdaniem trzeba się zastanowić, jak
najlepiej wykorzystać kolejne lata,
któreprzed Polską i Ukrainą. Jak
powiedzial, o tym będzie rozmawial
podczas oficjalnych rozmów w Kijo-
wie.
Szef dyplomacji podkreślil, że
rozpoczyna swoją wizytę na Ukra-
inie w miejscu, które jest dowodem
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i minister spraw zagranicznych RP Witold Wasz-
wielkiej tragedii i zbrodniczości sys-
czykowski
Dialog Dwóch kultur 2016
temów panujących przed laty. W
Jan Sklodowski
jego ocenie pozytywnym akcentem
historyczny z Ukrainą ­ mówil. ­
granicznych Pawlem Klimkinem byl
Waszczykowski. ­ Jest oczywiste,
s. 8
jest fakt, że po latach zapomnienia
Udalo nam się znaleźć prawdę z
pytany o polsko-ukraiński dialog hi-
że po siedemdziesięciu kilku latach
o ofiarach tamtych mordów wresz-
wieloma narodami, które wyrządzily
storyczny w kontekście zeszlotygo-
jednym zatarla się pamięć, inni nie
cie ,,możemy przypomnieć światu o
nam większą krzywdę, więc i tu w
dniowej uchwaly Rady Najwyższej
pamiętają, bo nie chcą o tych wyda-
nich i o zbrodniczych czasach".
tym przypadku jestem przekonany,
Ukrainy, w której potępiona zostala
rzeniach pamiętać, jeszcze inni nie
- Te cmentarze powodują, że
jestem optymistą, że dojdzie do po-
uchwala polskiego parlamentu z lip-
wiedzą o tych wydarzeniach, dla-
politycycoraz bardziej skorzy,
jednania, raczej szybciej niż później;
ca w sprawie rzezi wolyńskiej.
tego że oba nasze państwa przez
by poszukiwać prawdy i na tej praw-
tu też damy radę ­ zaznaczyl mini-
- Nie będę ukrywal, że tam, gdzie
kilkadziesiąt lat nie byly suwerenne
dzie jednać się ze spoleczeństwami
ster Waszczykowski.
rozmawia się o historii odleglej,
i nie mogly prowadzić suwerennej
­ podkreślil minister Waszczykow-
Szef polskiej dyplomacji pod-
sprzed kilkudziesięciu lat, w czasie
polityki historycznej.
ski. ­ My również rozpoczęliśmy
czas wspólnej konferencji prasowej
której zginęlo wielu ludzi, rozmowa
już jakiś czas temu trudny dialog
w Kijowie z ministrem spraw za-
jest trudna ­ odpowiedzial minister
(cd. na s. 2)
Dożynki w krysowicach
Na jubileusz 90-lecia
kard. Mariana Jaworskiego
Zenon Blądek
s. 18
Krysowice ­ to miejsce w archidiecezji lwowskiej, gdziekontynuowane polskie tradycje
dożynkowe. W niedzielne popoludnie 11 września mieszkańcy Krysowic oraz pobliskich
miast i wiosek wokolo Mościsk zgromadzili się na placu kościelnym przy sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej aby podziękować Panu Bogu za zebrane plony ziemi.
blogoslawieństwo na dalsze trudy,
KONSTANTY CZAWAGA
na pracę na roli.
EUGENIUSZ SALO
- Chcemy podziękować Bogu
tekst
za to blogoslawieństwo, które daje,
KONSTANTY CZAWAGA
Dni Polskie w Suczawie
za to, że tyle wszystkiego możemy
zdjęcia
Wojciech Jankowski
zebrać i wszystko to sluży naszemu
s. 24
- We wrześniu przeżywamy
dobru ­ dodala s. Karolina Baran ze
coroczne archidiecezjalne dożynki
Zgromadzenia Sióstr Slużebniczek
­ powiedziala dla Kuriera Galicyj-
Najświętszej Maryi Panny Niepoka-
skiego mieszkanka tej wsi Lucyna
lanie Poczętej. ­ Chcemy się tym
Kowalska. ­ Zebralo się bardzo
dzielić, a dzisiaj szczególnie podczas
dużo ludzi, sprzyja nam pogoda
Eucharystii chcemy dziękować Bogu
i dzisiaj modlimy się, dziękujemy
że jest z nami, że nam blogoslawi.
Bogu za zebrane tegoroczne plony
oraz prosimy naszych pasterzy o
(cd. na s. 5)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie