img
Niezależne pismo
Szlakiem II Brygady Legionów Polskich
Polaków na Ukrainie
6­10 czerwca z okazji 100-lecia odzyskania niepodleglości Polski,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ­ Oddzial w Rzeszowie oraz
Instytut Pamięci Narodowej ­ Oddzial w Rzeszowie zorganizowaly
wspólny wyjazd historyków i dziennikarzy szlakiem Karpackiej Że-
laznej Brygady Legionów przez Ukrainę i Rumunię.
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia
- Celem wyprawy jest m.in. wy-
danie albumu, który będzie prze-
wodnikiem po historycznych miej-
scach ważnych dla naszej niepodle-
glości ­ wyjaśnil dla Kuriera Andrzej
Klimczak, prezes Rzeszowskiego
oddzialu SDP i pomyslodawca tego
przedsięwzięcia. ­ Chcemy by po-
wstal szlak turystyczny zachęcający
do poznawania tej części naszej
historii. Zadaniem dziennikarzy bylo
zebranie  materialu  opisującego
wspólczesność terenów, na których
dzialaly Legiony oraz pokazanie
ciekawostek, atrakcji i bazy tury-
www.kuriergalicyjski.com
stycznej szlaku Legionów. Warstwę
historyczną opracują towarzyszący
15­28 czerwca 2018
dziennikarzom historycy.
nr 11 (303)
Andrzej Klimczak zaznaczyl tak-
że, że wyprawa zostala zrealizowana
dzięki pomocy Konsulatu Generalne-
go RP we Lwowie i Ambasady RP w
Bukareszcie. Zauważono też zain-
teresowanie Ambasadora Ukrainy w
Polsce Andrija Deszczycy, ponieważ
100 lat temu na tych terenach toczy-
ly się również walki o niepodleglość
Ukrainy.
Z Rzeszowa uczestnicy wyprawy
ruszyli przez Lwów, Iwano-Frankiwsk
(d. Stanislawów), Nadwórną do Ra-
fajlowej (obecnie Bystrycia). Jest to
ostatnia huculska wioska w dolinie
Bystrzycy Nadworniańskiej, do któ-
rej można dojechać autokarem. Tam
W krainie wielkiej ćmagii
przesiadamy do jeszcze sowieckiej
Anna Gordijewska
ciężarówki dostosowanej dla prze-
Przelęcz Legionów w Gorganach
s. 4
jazdu ludzi na stojąco i wzdluż poto-
Legionów Polskich toczyly walki
ku ruszamy w gląb dzikich lasów w
Widocznejeszcze pozostalości
jemy pieszo. Obecnie na Przeleczy
przeciwko wojskom rosyjskim. Wte-
Gorganach.
drewnianych mostów z okresu I woj-
Legionów kwitnie polonina. Znakiem
dy zostala przelożona droga woj-
W tej miejscowości w latach
ny światowej.
tamtych wojennych dni jest Krzyż Le-
skowa przez przelęcz, która znaj-
1914­1915 Legiony Polskie w armii
Ostatni odcinek drogi polożonej
gionów.
duje się na poziomie 1110 metrów.
austiackiej ­ późniejsza II Brygada
w 1914 przez legionistów pokonu-
(cd. na s. 3)
Powstaje film o obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku
Lwów, w odróżnieniu od Wilna czy Grodna, byl znakomicie przygotowany do
obrony. mial bardzo dużo żolnierzy, dzial, amunicji, w pewnej chwili byly nawet
Rozmowa
z Robertem Czyżewskim
dwa pociągi pancerne. Lwów byl kluczowy również w tym sensie, że byla
s. 15
przygotowywana obrona tzw. przedmościa rumuńskiego.
obrona Grodna ­ trzy dni, kilka mniej-
wOjCIeCH jaNkOwskI
Zwracamy się do Czytelników
szych i większych bitew z wkraczają-
rozmawial z PIOTREm KO-
,,Kuriera Galicyjskiego" z dwoma apelami.
Armią Czerwoną i historia obrony
ŚCIŃSKIm,  dziennikarzem,
Pierwszy ­ jeśli macie Państwo jakieś nieznane
Lwowa, które w gruncie rzeczy
pisarzem, analitykiem, który
pewną zagadką, nierozwiązaną do
planuje stworzyć film o obro-
zdjęcia czy relacje, albo stare, lwowskie gazety ­
dziś. Tym bardziej ważną i godną
nie Lwowa w 1939 roku.
geniusz-samotnik
bardzo prosimy o kontakt.
pokazania i stąd ta decyzja, żeby
z Drohobycza
I drugi ­ jeśli możecie nam dopomóc finansowo
spróbować film zrobić. Rozmowy z
Dlaczego postanowil Pan
Leonid Golberg
przedstawicielami Kuriera Galicyj-
zrobić ten film?
lub pomóc w znalezieniu sponsorów, też prosimy
s. 16
Po pierwsze zrobiliśmy parę
skiego i redaktorem Miroslawem
o informacje i o ewentualne wplaty.
lat temu film o obronie Grodna we
Rowickim, zakończyly się zgodą na
Adres mailowy do Fundacji Joachima Lelewela:
wrześniu 1939 roku. W trakcie pra-
wspóluczestniczenie w tym dziele.
cy przyjrzalem się temu, co dzialo
Na początku mieliśmy dwójkę part-
biuro@fundacjalelewela.pl,
się we wrześniu na wschodnich te-
nerów, Fundację Joachima Lelewela
natomiast wplat prosimy dokonywać
renach Rzeczypospolitej, zwlaszcza
i Kurier Galicyjski, a potem dolączyla
wydarzeniom z drugiej polowy wrze-
do nas jeszcze Fundacja Wolność i
na konto 79 2130 0004 2001 0586 9029 0001
śnia, wyodrębnilem kilka kluczowych
Demokracja.
z dopiskiem ,,darowizna na Lwów 1939".
(cd. na s. 8)
miejsc: obrona Wilna ­ jeden dzień,
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie