img
Final III edycji Akcji Pomocy
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
Polakom na Wschodzie"
Już po raz trzeci pod patronatem pary prezydenckiej odbyla się Akcja Pomocy
Polakom na Wschodzie. W 2018 roku Kancelaria Prezydenta RP zorganizowa-
la 6 wyjazdów z darami dla Rodaków mieszkających na Ukrainie, Bialorusi,
w Moldawii i Kazachstanie. W Palacu Prezydenckim podsumowano minioną
edycję przedsięwzięcia. W lutym rozpoczęla się czwarta odslona Akcji.
­ Chcialbym, żeby ,,Akcja Pomo-
cy Polakom na Wschodzie" trwala.
Niezwykle istotny jest w niej ten
przyslowiowy uścisk dloni, bo to jest
uścisk pamięci, braterstwa, przyjaźni
i wspólnoty ­ mówil prezydent.
Andrzej Duda podkreślil, że w
,,Akcji Pomocy Polakom na Wscho-
dzie" nie chodzi tylko o pomoc mate-
rialną, ale o to, by ,,spotkać się, być
razem, uścisnąć rękę". ­ Żeby bylo to
poczucie, że z jednej stronynasi
rodacy, gdzieś daleko poza obecnymi
granicami RP, ale z drugiej strony tak-
że, żeby oni czuli, że jest Polska i że
www.kuriergalicyjski.com
Polska o nich pamięta ­ powiedzial.
Jak dodal, celem przedsięwzię-
29 marca­15 kwietnia
cia jest także podziękowanie. ­ Wiel-
2019 nr 6 (322)
kie podziękowanie za to, kim i jacy
jesteście, mimo tego, że tak wiele
dziesięcioleci minęlo bardzo często
od momentu, kiedy przestaliście żyć
w Polsce, bo granice na mapach się
zmienily, przesunęly się, albo życie
­ Dzisiaj to my chcemy podzię-
spoleczną dzialalność, a także
miejscach Państwa zamieszkania
i różne ciężkie strasznie losy czy to
kować Państwu i wyrazić slowa
troskę o sprawy oświaty w lonie
­ dodala pierwsza dama.
dziadków czy rodziców tak, a nie ina-
uznania za Państwa niezwyklą
polskiej mniejszości narodowej w
czej się potoczyly ­ zwrócil uwagę.
(cd. na s. 2)
Wkrótce we Lwowie
Rozmowa z Mariuszem
stoosiemnastka Mariana Hemara
Olbromskim
s. 8
Kabaret ,,Czwarta Rano" dziala we Lwowie dopiero od trzech lat, jednak zdobyl sobie wierną publiczność,
zwlaszcza wśród turystów z Polski, którzy wracają do domu nucąc kabaretowe melodie, szczególnie
o ,,śledziu, którego popija się czystą" lub o ,,babci, która znów mieszka we Lwowie".
Inną charakterystyczną cechą
Dowbusz (cz. 3)
ANNA GORDIJEWSKA
Lwowskiego Kabaretu Artystycznego
Iwan Bondarew
Występy dla polskich grup to,
,,Czwarta Rano" ­ bo tak brzmi pelna
s. 20
można powiedzieć, kabaretowa co-
nazwa zespolu ­ jest fakt, że tworzą
dzienność, ale, jak twierdzi Slawomir
go artyści ukraińscy i polscy. ­ Wynika
Gowin, zalożyciel, autor tekstów i re-
to z przekonania, że kabaret może sta-
żyser kabaretu, ,,Czwarta Rano" poza
nowić świetną artystyczną wspólnotę,
organizowaniem dobrej zabawy we
która przy okazji tej pracy wszystkich
Lwowie, stawia sobie też inne cele.
jakoś wzbogaci, wszystkim opowie
­ Chcemy przypominać, odrodzić ­
przy tym coś cennego o dawnym Lwo-
mówi Gowin ­ a także wspólcześnie
wie ­ mówi Gowin, pytając retorycznie:
rozwijać najlepsze tradycje lwowskiej
,,Czyż nie żyloby się lepiej, gdyby o hi-
rozrywki, które często się pomija,
storii częściej opowiadali artyści?".
widząc Lwów albo jako swoiste ,,kre-
Tematem takiej wspólnej arty-
sowe muzeum", trochę pompatyczne
stycznej opowieści mają być zbliża-
w swojej powadze albo ,,batiarski
jące się 118. urodziny Mariana He-
bazar", z rozstrojonym bajanem rzę-
mara, które przypadają już w sobotę
polącym dwie melodie na zmianę. A
6 kwietnia. Zespól ,,Czwartej Rano"
przecież Lwów to miasto inteligencji,
przygotowal duży koncert zlożony
slynącej z muzykalności, talentów
ze slynnych, a także nieco mniej
literackich i poczucia humoru. I takie-
znanych piosenek jubilata. Będzie je
Opowieści niezwykle"
go Lwowa także trzeba bronić przed
można wysluchać tego dnia o godz.
Szymona Kazimierskiego
zapomnieniem i zalewem turystycz-
19:00 na scenie Lwowskiego Teatru
nej szmiry.
Lalek, gdzie za sprawą dyrektor Ula-
s. 32
Dlatego ,,Czwarta Rano" sta-
ny Moroz, kabaret ma możliwość pro-
ra się w ,,starym stylu" istnieć we
wadzenia prób i występów. Jednak
wspólczesnym Lwowie. Zagrania ich
interesująco zapowiada się już sobot-
piosenek nie odmówilaby zapewne
nie popoludnie, bo organizatorzy za-
żadna przedwojenna scenka, ale dzi-
praszają na godzinę 16:00 do Teatru
siejsza publiczność także odnajduje
Mlodego Widza przy ulicy Gnatiuka
w nich bliskie sobie wątki i przyjmuje
11, dawnej Jagiellońskiej.
jak swoje.
(cd. na s. 5)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie