img
Polak
nr 3–4,
listopad
Mały
2012
11 listopada to dla nas, Polaków, jed-
11 listopada to dla nas, Polaków, jed-
przez wiele lat zawłaszczona była przez
przez wiele lat zawłaszczona była przez
na z najważniejszych dat w kalendarzu.
Rosję, Prusy i Austrię.
Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe
Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udało
Święto Niepodległości. To właśnie 11 li-
się narzucić naszym rodakom swojej kul-
stopada 1918 r., po 123 latach niewoli,
tury i języka. Polacy nie dali się zrusyfi-
nasz kraj znów pojawił się na mapie Eu-
kować ani zgermanizować.
ropy. Tego dnia, słynny polski przywód-
Co by się stało, gdyby nie bohater-
ca i działacz niepodległościowy Józef
stwo przodków, którzy walczyli o naszą
Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą
niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie
Wojsk Polskich, a przebywające na na-
mówilibyśmy w języku polskim; nie mo-
szych ziemiach oddziały obcych żołnie-
glibyśmy pewnie też okazywać dumy z
rzy, zaczęły się z nich wycofywać. Po-
naszych narodowych symboli – flagi oraz
nownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze
godła państwowego.
swojego własnego domu – Polski, która
źródło: dzieci.wp.pl